ttwater-ice.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว

TTwater-ice.com (“เว็บไซต์”, “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ (“ลูกค้า” หรือ “ท่าน”) เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าเว็บไซต์มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”)

ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทของเรา มีความเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ท่านให้ไว้กับบริษัทเรา ดังนั้น เพื่อให้ท่านทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การนำไปใช้หรือเปิดเผย รวมถึงวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ตามความต้องการของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ด้วย ข้อมูลเหล่านี้สามารถสรุปได้ดังนี้:

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเป็นธรรมชาติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอาจรวมถึงชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
  2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล: เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงตรวจสอบตัวตนของลูกค้า ติดต่อและให้บริการให้กับท่านตามความต้องการของท่าน และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา.
  3. การเปิดเผยข้อมูล: เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกหรือส่วนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา ยกเว้นกรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายหรือมีข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
  4. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล: เราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือถูกเข้าถึงโดยไม่เหมาะสม
  5. สิทธิของท่าน: ท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน และมีสิทธิในการขอแก้ไข ลบหรือลดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนั้นตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทขอให้ท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราทางอีเมลหรือเบอร์ติดต่อที่เราได้แจ้งไว้ในเอกสารนี้

ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจและให้บริการกับเรา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีที วอเตอร์ แอนด์ ไอซ์ จำกัด